User-Manual-Home Batteries

H2 Series

Arkchu H2 Battery Datasheet -  DOWNLOAD
Arkchu H2 Inverter Datasheet  -  DOWNLOAD
Arkchu H2 SBU Datasheet -  DOWNLOAD

    B2 Series

    Arkchu B2 Battery Datasheet -  DOWNLOAD
    Arkchu B2 Inverter Datasheet  -  DOWNLOAD